Algemene voorwaarden.

Omdat wij van duidelijkheid houden

Algemene voorwaarden.

Omdat wij van duidelijkheid houden

1. Definities

 1. Buro Staal: opdrachtnemer, gevestigd te De Lier, KvK-nr 52304698, houdt zich bezig met adviseren, begeleiden en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van reclame, grafische vormgeving, websites, webhosting, (online) marketing, communicatie en aanverwante diensten.
 2. Klant: opdrachtgever, de natuurlijke persoon of rechtspersoon waaraan Buro Staal een offerte heeft uitgebracht en/of waarmee Buro Staal een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Overmacht: een niet aan Buro Staal toerekenbare oorzaak (zoals brute force attacks, stroom- of internet-storing, internetlekkage boven een redelijk niveau van beveiliging, terrorisme, water-overlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Buro Staal kan worden gevergd.
 4. Schriftelijk: per brief, e-mail, sms en/of whatsapp-bericht.

2. Geheel van afspraken

 1. Buro Staal brengt aan de Klant een offerte uit, met daarin een opgave van de doelstellingen, functionaliteiten, een plan van aanpak, een indicatieve planning, taken, uren en kosten.
 2. Buro Staal mag tijdens een opdracht, waarvan de looptijd langer is dan zes maanden, de tarieven en/of kosten redelijkerwijze verhogen als dat gebeurt op grond van een objectief prijsindexcijfer of aantoonbaar gestegen kosten.
 3. Indien de kosten van meer- en/of minderwerk en/of van eerdere of latere oplevering niet uit de offerte zijn af te leiden, rekent Buro Staal deze kosten conform en naar rato van de bedragen uit de offerte, op basis van redelijkheid en/of op basis van schriftelijk bewijs.
  1. Als de Klant de offerte op tijd accepteert, ontstaat een overeenkomst van opdracht, die door Buro Staal zelfstandig en naar eigen inzicht wordt uitgevoerd als inspanningsverplichting.
 4. Tenzij anders is geoffreerd, bedraagt de offertetermijn 30 dagen en zijn bedragen exclusief BTW.
 5. Buro Staal kan niet worden gehouden aan te laat geaccepteerde offertes en kennelijke verschrijvingen.
 6. Een geaccepteerde offerte, deze algemene voorwaarden en schriftelijke uitingen tussen de Klant en Buro Staal gelden als één geheel van afspraken. Bij strijdigheid geldt de laatste schriftelijke afspraak.
 7. Wanneer één of enkele van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden onverminderd gelden.
 8. De Klant staat toe dat Buro Staal vrij is om voor de uitvoering naar eigen inzicht derden in te schakelen en de aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden.
 9. De Klant verschaft Buro Staal tijdig, voldoende en juiste informatie om een opdracht uit te voeren.
 10. De Klant inspecteert proeven, ontwerpen en/of concepten binnen acht dagen nadat Buro Staal deze heeft opgeleverd op fouten, gebreken en aan te brengen correcties. Daarna wordt de Klant geacht het opgeleverde te hebben aanvaard.
 11. Wanneer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door de Klant foto’s, films, afbeeldingen, teksten, muziek, logo’s, software etc. aan Buro Staal worden/wordt verstrekt, garandeert de Klant dat bestanden, software etc. vrij zijn van virussen en andere gebreken.

3. Opzegging

 1. Bij doorlopende overeenkomsten gebeurt opzegging schriftelijk met een termijn van twee maanden.
 2. Zonder opzegging wordt bij een al eerder verlengde tijdelijke overeenkomst, deze overeenkomst geacht te zijn verlengd voor wederom een zelfde periode.
 3. Bij opzegging vóór beëindiging van de opdracht betaalt de klant de al gemaakte uren en kosten.

4. Vertrouwelijkheid

 1. Buro Staal gaat uiterst vertrouwelijk om met de informatie van of over de klant, tenzij het informatie betreft die al openbaar is of die rechtens openbaar moet worden gemaakt.
 2. Buro Staal mag voor reclamedoeleinden refereren aan de klant, onder de voorwaarde dat Buro Staal geen vertrouwelijke informatie openbaart.

5. Overmacht

 1. In geval van tijdelijke overmacht komt Buro Staal de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.
 2. De Klant en Buro Staal kunnen bij blijvende overmacht de overeenkomst herzien of opzeggen.

6. Annuleren

 1. Annuleren kan alleen schriftelijk.
 2. Als de Klant een al geaccepteerde opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die al zijn verricht aan de Klant in rekening worden gebracht. Daarnaast is de Klant het volgende percentage van het offertebedrag aan Buro Staal verschuldigd:
  • bij annulering tot 6 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst: 0%
  • bij annulering tot 4 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst: 20%
  • bij annulering tot 2 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst: 35%
  • bij annulering tot 0 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst: 50%

7. Garantie, klachten en toepasselijk recht

 1. Op de geleverde diensten wordt één maand garantie verleend.
 2. Garantie omvat het, voor rekening van Buro Staal, zo spoedig mogelijk herstellen van fouten, gebreken of onvolkomenheden, aantoonbaar veroorzaakt door Buro Staal.
 3. Garantie is niet van toepassing als de klant het door Buro Staal opgeleverde heeft gewijzigd en/of niet redelijk heeft onderhouden, en/of als de klant zich niet heeft gehouden aan de door Buro Staal verstrekte voorschriften.
 4. Garantie is niet van toepassing op redelijke afwijkingen in kleur en de houdbaarheid van kleur.
 5. Klachten over het geleverde of over facturen dienen uiterlijk acht dagen na afronding van de opdracht schriftelijk aan Buro Staal te worden gemeld, anders wordt de klant geacht het resultaat of de factuur volledig te hebben aanvaard.
 6. De klant dient Buro Staal een redelijke termijn en toegang te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken en weg te nemen of te herstellen.
 7. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
 8. Buro Staal valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.

8. Beperking aansprakelijkheid

 1. Buro Staal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
 2. Buro Staal is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) de inhoud (tekst, cijfers, afbeeldingen) van een website of webshop van de Klant.
 3. Buro Staal is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) door de Klant niet of te laat geïnspecteerde proeven, ontwerpen en/of concepten.
 4. Buro Staal is alleen aansprakelijk als sprake is van opzet of roekeloosheid van Buro Staal.
 5. Eventuele aansprakelijkheid van Buro Staal is beperkt tot directe schade, dus omvat geen gevolgschade of andere indirecte schade (zoals gederfde omzet).
 6. Buro Staal is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van de klant, zoals het onzorgvuldig of niet tijdig verstrekken van informatie, content of foto’s, het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie, onzorgvuldig handelen van de klant als het gaat om beveiliging (bijvoorbeeld: het niet tijdig maken van back-ups, onzorgvuldig wachtwoordgebruik en spam en/of virussen toelaten) en het niet opvolgen van instructies van Buro Staal door de Klant.
 7. De klant vrijwaart Buro Staal tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de werkzaamheden voor de klant, tenzij de aansprakelijkheid is ontstaan als gevolg van opzet of grove roekeloosheid van Buro Staal.
 8. De aansprakelijkheid van Buro Staal is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van Buro Staal. De totale aansprakelijkheid omvat echter in geen geval meer dan het bedrag dat Buro Staal en de klant voor een opdracht zijn overeengekomen.

9. Betaling

 1. De Klant dient een factuur van Buro Staal te betalen binnen 14 dagen. Bij te late betaling mag Buro Staal buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen van 15% van het factuurbedrag, en daarna de volledige proceskosten van een gerechtelijke procedure.
 2. Niet tijdige betaling geeft Buro Staal het recht de wederprestatie zonder verplichting tot schadevergoeding op te schorten en of het geleverde te blokkeren en/of terug te halen.
 3. Buro Staal is gerechtigd om periodiek te factureren.
 4. Buro Staal is gerechtigd om maximaal 50% van het totale opdrachtbedrag vooruit te factureren onder beding dat pas met de werkzaamheden wordt aangevangen als de factuur is voldaan.

10. Intellectuele eigendom en buiten gebruik stellen

 1. Buro Staal heeft en behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten van de door Buro Staal opgeleverde werken. Dit houdt in dat de Klant zonder toestemming van Buro Staal geen wijzigingen aan opgeleverde werken (zoals een website, webshop, logo, huisstijl of advies) mag aanbrengen en de werken niet mag openbaar-maken of verveelvoudigen.
 2. Na volledige betaling van de opdracht verkrijgt de Klant het gebruiksrecht van de door Buro Staal opgeleverde werken.
 3. De Klant heeft wel het recht om de inhoud (teksten, cijfers, afbeeldingen) te wijzigen, als het ontwerp en/of de reputatie van Buro Staal daardoor niet worden aangetast.
 4. De Klant vrijwaart Buro Staal voor aansprakelijkheid wegens schending van het auteursrecht op foto’s, films, afbeeldingen, teksten, muziek, logo’s en andere bestanden die door de Klant zelf zijn aangeleverd.
 5. Buro Staal heeft het recht (delen van) de website van de klant tijdelijk en zo kort mogelijk buiten gebruik te stellen als dit nodig is voor herstel, verbetering of onderhoud.